Jakub Sokólski

Członek Izby Adwokackiej w Siedlcach, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się prawem karnym, prawem karnym skarbowym, prawem wykroczeń, prawem cywilnym oraz rodzinnym i opiekuńczym. Prowadzi także obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Jakub Sokólski - adwokat, właściciel kancelarii.


Po ukończeniu aplikacji prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Siedlcach i złożonym egzaminie adwokackim postanowił rozpocząć praktykę zawodową w indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Członek Izby Adwokackiej w Siedlcach.

Edukacja: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008)

Praktyka:
prawo karne:
- reprezentacja klienta w charakterze obrońcy i pełnomocnika;
prawo cywilne:
- sprawy cywilne w tym m.in.: odszkodowania i zadośćuczynienie z zakresu wypadków komunikacyjnych oraz sprawy o ochronę dóbr osobistych w tym na skutek naruszeń w Internecie;
prawo rodzinne i opiekuńcze:
- sprawy o rozwód, separację, podział majątku, alimenty i inne.

Adwokat Jakub Sokólski zajmuje się także sprawami gospodarczymi w szczególności prowadząc obsługę prawną podmiotów z sektora transportu drogowego, sektora meblarskiego, budowlanego, sportowego, a także wiodącego portalu internetowego.

Kancelaria gwarantuje swoim klientom poufność w ramach wykonywanych czynności prawnych z tego powodu nie udostępniamy listy naszych klientów z sektora prywatnego.

Prywatnie pasjonat tenisa ziemnego, wielokrotny mistrz Polski adwokatów w tenisie ziemnym, a także wielokrotny triumfator turniejów prawniczych w tej dyscyplinie.

Jakub Sokólski


Ulubione paremie

Oto kilka moich ulubionych paremii łacińskich, które uważam za aktualne mimo upływu wielu lat od ich powstania:In legibus magis simplicitas quam difficultas placet - W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość,

Leges ab omnibus intellegi debent - Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem - We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa.

Iura non in singulas personas, sed generaliter costituuntur - Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich

Delicta parentium liberis non nocent - Czyny niedozwolone rodziców nie obciążają dzieci

Sententia facit ius inter partes - Wyrok tworzy prawo między stronami

Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat - Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto przeczy