Dobra osobiste

Kancelaria świadczy usługi w przypadku naruszenia dóbr osobistych. Katalog dóbr osobistych znajduje się w art.23 kc i nie jest katalogiem zamkniętym. Między innymi przepis ten wymienia takie dobra jak: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

W przypadku naruszenia dobra osobistego możliwe jest wystąpienia do Sądu z żądaniem zaniechania takich działań, usunięcia jego skutków, a także zadośćuczynienia lub zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny.

Kancelaria zajmuje się tematyką naruszenia dóbr osobistych w Internecie. W przypadku zamieszczania bezprawnych wpisów podejmujemy niezbędne kroki prawne celem ustalenia tożsamości sprawy poprzez używany przez niego nr IP. Po uzyskaniu tych danych możliwe jest wytoczenie powództwa cywilnego (sprawa cywilna) lub wniesienie prywatnego aktu oskarżenia (sprawa karna).

Dobra osobiste


Kancelaria reprezentuje również podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z usługami internetowymi takimi jak portale czy fora internetowe, które są pozywane przez ich użytkowników o naruszenie dóbr osobistych.

Użytkownicy portali chcą jak najszybciej wystąpić na drogę sądową celem ochrony swojego dobrego imienia czy tez renomy. Jednakże pamiętać należy, że portal internetowy nie jest zobowiązany do filtrowania zawartości wpisów do czasu zgłoszenia reklamacji przez jego użytkownika (art.14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Zniesławienie, pomówienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej.

Z naruszeniem dóbr osobistych nierozerwalnie łączy się zniesławienie, pomówienie i znieważenie, które to są sankcjonowane przez przepisy prawa karnego. W takiej sytuacji możliwe jest wniesienie prywatnego aktu oskarżenia.

Nie we wszystkich sprawach karnych oskarżycielem jest prokurator. Jego udział jest wyłączony w sprawach wniesionych z oskarżenia prywatnego. Postępowanie prywatnoskargowe dotyczy przestępstw mniejszej wagi, które nie są na tyle dotkliwe dla społeczeństwa, by naruszały interes społeczny. Jednakże należy wiedzieć, że jeżeli prokurator uważa, iż wymaga tego interes społeczny – może on objąć oskarżenie w sprawie prywatnej. Sprawy, których wszczęcie zależy od wniesienia prywatnego aktu oskarżenia to:
1) nieumyślne uszkodzenie ciała o charakterze innym niż powodujące ciężki uszczerbek na zdrowiu /art.157§4 w zw. z §3 kodeksu karnego/,
2) lekkie uszkodzenie ciała, czyli powodujące naruszenie narządów ciała lub rozstrój zdrowia na czas nie dłuższy niż 7 dni /art. 157§4 w zw. z §2 kodeksu karnego /,
3) zniesławienie /art. 212§4 kodeksu karnego /,
4) zniewaga /art. 216§5 kodeksu karnego /,
5) naruszenie nietykalności cielesnej /art. 217§3 kodeksu karnego /
6) sprawy z zakresu prawa autorskiego i prasowego.

Sprawy z oskarżenia prywatnego sąd rejonowy rozpoznaje jednoosobowo. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego wszczyna wniesienie aktu oskarżenia. W akcie oskarżenia należy oznaczyć osobę oskarżonego, określić zarzucany czyn oraz wskazać dowody na poparcie oskarżenia. Pokrzywdzony może również skierować akt oskarżenia do sądu za pośrednictwem Policji, która przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody. Rozprawę poprzedza posiedzenie pojednawcze, które prowadzi sędzia. Na wniosek lub za zgodą stron zamiast posiedzenia pojednawczego sąd może wyznaczyć odpowiedni termin dla przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, skutkującego sporządzeniem protokołu i przekazaniem go sądowi. W razie nie dojścia stron do pojednania, sprawa trafia na rozprawę główną. Od początku postępowania oskarżyciel prywatny może być reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, jednakże należy pamiętać, iż jedno niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwionych powodów uważa się za odstąpienie od oskarżenia. Oskarżony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wnieść przeciwko oskarżycielowi prywatnemu będącemu pokrzywdzonym wzajemny akt oskarżenia o ścigany z oskarżenia prywatnego czyn, pozostający w związku z czynem mu zarzucanym. Sąd rozpoznaje wówczas łącznie obie sprawy. Należy wiedzieć, iż wniesienie prywatnego aktu oskarżenia musi nastąpić przed przedawnieniem karalności, czyli przed upływem 1 roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, ale nie później niż 3 lata po jego popełnieniu.