Odzyskiwanie należności

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną o zasięgu ogólnokrajowym celem windykacji należności w postępowaniach sądowych zwykłych, nakazowych i upominawczych.

Dochodzenie należności musi być poparte szybkim podjęciem niezbędnych kroków. W pierwszym rzędzie należy zbadać sytuację finansową dłużnika. Następnie Kancelaria wezwie dłużnika do zapłaty. Jeśli uda się z dłużnikiem nawiązać kontakt, wówczas można spróbować zakończyć sprawę ugodowo i bez postępowania sądowego. W przypadku braku porozumienia niezbędnym i zasadnym będzie wytoczenie powództwa o zapłatę. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego Kancelaria dokona wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W przypadku niewypłacalności dłużnika możliwe jest dochodzenie roszczenia od członków zarządu sp. z o.o. lub dochodzenie roszczeń od spadkobierców.

Odzyskiwanie należności


Należy także wskazać, iż w sytuacji gdy dłużnik dokonał pokrzywdzenia wierzyciela przenosząc majątek na osobę trzecią, możliwe jest zgodnie art. 527§ 1 kodeksu cywilnego, żądanie uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.