Zakres usług

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną na następujących płaszczyznach:

Sprawy karne:
- obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych,
- reprezentacja w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego lub powoda cywilnego,
- pomoc prawna osobie zatrzymanej i tymczasowo aresztowanej,
- pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę lub Policję,
- reprezentacja w postępowaniu wykonawczym w sprawach o zatarcie, wydanie wyroku łącznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie, zawieszenie i przerwę w wykonaniu kary,
- reprezentacja w sprawach karnych osób przebywających poza Rzeczpospolitą Polską
- odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie,
- udział w postępowaniu mediacyjnym,

slide1

Sprawy cywilne:
- reprezentacja klienta w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi,
- z zakresu zobowiązań,
- egzekucyjne,
- o odszkodowanie i zadośćuczynienie, m.in. dochodzone roszczeń przeciwko zakładom i towarzystwom ubezpieczeniowym w razie odniesienia szkody w - wypadkach komunikacyjnych,
- o ochronę dóbr osobistych,
- o naruszenie własności i posiadania,
- o zasiedzenie,
- o rozgraniczenie,
- służebności,
- zniesienie współwłasności,
- zwrot nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość,
- sprawy spadkowe,
- analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych,
- udział w negocjacjach i mediacji,
- sporządzanie pism procesowych,

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:
- rozwód,
- separacja,
- podział majątku,
- alimenty,
- kontakty,
- przyznanie, ograniczenie bądź odebranie władzy rodzicielskiej,
- ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
- unieważnienie małżeństwa,
- ubezwłasnowolnienie,

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego:
- sporządzenie umów handlowych,
- analiza umów handlowych,
- dochodzenie i egzekwowanie wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego,
- udział w negocjacjach i mediacji,
- reprezentacja podmiotów gospodarczych przed Sądami powszechnymi i innymi organami,
- stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych,